Dulce de Leche Brownies

Layers of brownie, sandwiching gloopy dulce de leche caramel: Ridiculous!